ไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ แต่ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องรู้เรื่องประกันสังคม


เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่หรือไม่ แล้วเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตรู้หรือเปล่า ว่าถึงแม้เราไม่ได้ทำงานก็มีสิทธิ์ต่อประกันสังคมได้ เพราะประกันสังคมมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรา เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตสามารถเข้ามาศึกษาประโยชน์ที่ประกันสังคมมีให้เราได้เลย แอดมิน@winsureรวบรวมแต่ละมาตราไว้ให้แล้ว

ประกันสังคม มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ ก็สามารถสมัครเข้าประกันสังคมในมาตรา 39 ได้ โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 จะต้องผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นอกจากนี้ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงจะสมัครมาตรา 39 ได้ โดยจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย

มีหลายกรณีที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก กรณีการบำบัดทดแทนไต กรณีทันตกรรม กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ค่าพาหนะกรณีย้ายสถานพยาบาล

2. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ คือ การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด และผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้

3. สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร

กรณีคลอดบุตรผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ โดยผู้ประกันตนสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามบัตร เมื่อคลอดบุตรแล้วให้นำเอกสารมาเบิกเงินเหมาจ่ายค่าคลอด 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน) และเงินค่าฝากครรภ์ จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้มีสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 สิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน

5. สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จประกันสังคม และเงินบำนาญประกันสังคม

6. สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 39 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

ประกันสังคม มาตรา 40

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

เงื่อนไขการสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ ค้าขาย เกษตรกร หรือเป็นแรงงานนอกระบบ มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองมี 3 กรณี – ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองมี 4 กรณี – ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองมี 5 กรณี – ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ, สงเคราะห์บุตร และเสียชีวิต

ตอนนี้เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตใช้ประกันสังคมมาตราไหนกันอยู่บ้าง แล้วจากการศึกษาประกันสังคมเหมาะกับเพื่อนๆ หรือไม่ หากเพื่อนๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีประโยชน์ก็อย่าลืมไปสมัครกันน๊า และสำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่ทำการศึกษาเรื่องประกันสังคมเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้ามาผ่อนคลายด้วยการทักมาเล่นเกมสล็อตด้วยกันนะ โดยการทักมาที่ไลน์แอด@winsure นะคะ